Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro

 •   14/06/2024 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Rượu Hapro
Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

 •   06/06/2024 12:49:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)

 •   06/06/2024 12:48:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)

 •   06/06/2024 12:47:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)

 •   06/06/2024 12:46:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2024 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)
Thông báo Thay đổi nhân sự

Thông báo Thay đổi nhân sự

 •   01/06/2024 11:42:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Thay đổi nhân sự
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Rượu Hapro của ông Đinh Tiến Thành

Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Rượu Hapro của ông Đinh Tiến Thành

 •   01/06/2024 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CP Rượu Hapro của ông Đinh Tiến Thành
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán: Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán: Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro

 •   22/03/2024 07:29:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán: Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   17/01/2024 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro

 •   15/09/2023 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

 •   15/09/2023 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

 •   15/09/2023 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

 •   15/09/2023 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

 •   23/08/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

 •   23/08/2023 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

 •   23/08/2023 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)
Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

 •   26/07/2023 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 320
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro
Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

 •   26/07/2023 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   24/07/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Các tin khác

Thành Viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay224
 • Tháng hiện tại4,085
 • Tổng lượt truy cập479,382
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website Rượu Hapro thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây