Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   17/01/2024 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro

 •   15/09/2023 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP Rượu Hapro
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

 •   15/09/2023 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

 •   15/09/2023 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

 •   15/09/2023 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Rượu Hapro
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)

 •   23/08/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 3)
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)

 •   23/08/2023 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 2)
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)

 •   23/08/2023 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Thư mời Họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro (phần 1)
Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

 •   26/07/2023 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 36/2023/TB-HAV ngày 26/07/2023 V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro
Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro

 •   26/07/2023 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐQT ngày 26/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Rượu Hapro
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 •   24/07/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đàu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đàu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   24/07/2023 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đàu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   24/07/2023 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Rượu Hapro
Báo cáo thường niên 2022 của Công ty CP Rượu Hapo

Báo cáo thường niên 2022 của Công ty CP Rượu Hapo

 •   12/07/2023 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo thường niên 2022 của Công ty CP Rượu Hapro
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)

 •   29/06/2023 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 3)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)

 •   29/06/2023 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 2)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)

 •   29/06/2023 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của CTCP Rượu Hapro(phần 1)
Công bố thông tin: V/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của Công ty CP Rượu Hapro

Công bố thông tin: V/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của Công ty CP Rượu Hapro

 •   28/03/2023 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
Công bố thông tin: V/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023 của Công ty CP Rượu Hapro
Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Rượu Hapro năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Rượu Hapro năm 2022

 •   16/01/2023 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Rượu Hapro năm 2022

Các tin khác

Thành Viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay429
 • Tháng hiện tại3,262
 • Tổng lượt truy cập451,013
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website Rượu Hapro thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây